Aarhus Universitets segl

Profil

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) er oprettet i et samarbejde mellem DPU, Aarhus Universitet og VIA University College i 2016. Centeret er hjemsted for et nationalt forskningssamarbejde, som skal:

 • styrke dansk forskning i dagtilbud og skole
 • bidrage til bedre koordinering og tættere samarbejde
 • sikre at forskningen bliver til gavn for og formidles til dagtilbud og skoler i hele landet.

Mission

Nationalt Center for Skoleforsknings mission er at levere forskning, der i et forpligtende samarbejde mellem forskningsinstitutioner og mellem forskere og praktikere bidrager til at styrke læreres, pædagogers, lederes, forvaltningers og politikeres professionsudøvelse og professionelle dømmekraft, fordi det er forudsætningen for at styrke børns og elevers læring, udvikling og trivsel i dagtilbud og skoler.

Vision

Visionen for Nationalt Center for Skoleforskning er, at centeret i sit virke bidrager til, at der fem år efter centerets oprettelse i 2016 er et tættere og mere forpligtende samarbejde mellem forskningsmiljøer, end det var tilfældet ved oprettelsen, og at samspillet mellem uddannelsesforskning, lærer- og pædagoguddannelse og professionel praksis i skoler og dagtilbud og i kommunale og nationale uddannelsesforvaltninger er lige så konstruktivt, selvfølgeligt og gensidigt respektfuldt, som det er inden for andre professioner.

NCS som projekt- og samarbejdsfacilitator

Ud over at være hjemsted for og/eller koordinator af forskningsprojekter, vil NCS både fungere som projektbørs, match-maker og som laboratorium for projektudvikling:

 • NCS vil invitere til dialog – blandt andet med de relevante professionsrepræsentanter – om prioritering af forskningstemaer og af, hvordan forskningsprojekter og forskningssamarbejde kan organiseres på en hensigtsmæssig måde.
 • NCS vil være forum for videreudvikling af ”school effectiveness” paradigmet. Danske forskere kan bidrage til en sofistikering og udvikling af denne traditions teorier og metoder, som også vil være relevant i et internationalt perspektiv.
 • NCS vil være forum for metodeudvikling af relevans for school effectiveness tilgangen, herunder for udvikling af mixed-methods, dvs. for sammentænkningen af og samspillet mellem kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.
 • NCS vil tage initiativ til en koordinering af indsamling af uddannelsesdata. Problemet er i dag, at en lang række store og små forskningsprojekter hver især indsamler data, hvilket dels belaster dataleverandørerne, dels betyder at data ikke nyttiggøres tilstrækkeligt godt af forskersamfundet.
 • NCS vil sikre, at kvaliteten af de forskningsprojekter, der indgår under NCS som projektorganisation, er på højt internationalt niveau. Der vil blive nedsat en scientific and expert committee til at varetage denne opgave.
 • NCS vil i samarbejde med resten af DPU bidrage med projektfacilitering, projektudvikling og fundraising.
 • NCS vil facilitere en indsats i forhold til talentudvikling, blandt andet sammen med mange af de Ph.d.-studerende som er finansieret hen over Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning.
 • Ud fra en betragtning om, at mange af de seneste års reformaktiviteter og politiske aktiviteter har været relativt kortsigtede, vil NCS levere forskningsbaserede bidrag til og på anden måde støtte det igangværende arbejde med at identificere langsigtede mål for det samlede uddannelsessystem, fx i form af det, der kaldes ”21. century skills and competencies”.
 • NCS vil styrke dansk uddannelsesforsknings internationale profil, både gennem deltagelse i internationale forskningsprojekter, gennem publikations-støtte og gennem oprettelse af et internationalt ”advisory board”.