Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tværgående aktiviteter

Ud over at være hjemsted for og/eller koordinator af forskningsprojekter, vil Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) både fungere som projektbørs, match-maker og som laboratorium for projektudvikling.

NCS vil:

  • invitere til dialog – blandt andet med de relevante professionsrepræsentanter – om prioritering af forskningstemaer og af, hvordan forskningsprojekter og forskningssamarbejde kan organiseres på en hensigtsmæssig måde
  • være forum for videreudvikling af ”school effectiveness” paradigmet. Danske forskere kan bidrage til en sofistikering og udvikling af denne traditions teorier og metoder, som også vil være relevant i et internationalt perspektiv
  • være forum for metodeudvikling af relevans for school effectiveness tilgangen, herunder for udvikling af mixed-methods, dvs. for sammentænkningen af og samspillet mellem kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
  • tage initiativ til en koordinering af indsamling af uddannelsesdata. Problemet er i dag, at en lang række store og små forskningsprojekter hver især indsamler data, hvilket dels belaster dataleverandørerne, dels betyder at data ikke nyttiggøres tilstrækkeligt godt af forskersamfundet
  • sikre, at kvaliteten af de forskningsprojekter, der indgår under NCS som projektorganisation, er på højt internationalt niveau. Der vil blive nedsat en scientific and expert committee til at varetage denne opgave
  • i samarbejde med resten af DPU bidrage med projektfacilitering, projektudvikling og fundraising
  • facilitere en indsats i forhold til talentudvikling, blandt andet sammen med mange af de ph.d.-studerende, som er finansieret hen over Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning
  • styrke dansk uddannelsesforsknings internationale profil, både gennem deltagelse i internationale forskningsprojekter, gennem publikations-støtte og gennem oprettelse af et internationalt ”advisory board”.

Ud fra en betragtning om, at mange af de seneste års reformaktiviteter og politiske aktiviteter har været relativt kortsigtede, vil NCS levere forskningsbaserede bidrag til og på anden måde støtte det igangværende arbejde med at identificere langsigtede mål for det samlede uddannelsessystem, fx i form af det, der kaldes ”21. century skills and competencies”.

Der vil blive igangsat en seminarrække om ”school effectiveness” og om forskningsmetoder med særlig henblik på ”mixed methods”. Seminarrækken organiseres af NCS og tilbydes til både deltagere på NCS-projekter og til interne og eksterne forskere og forskningsstuderende med interesse for NCS’s forskningsprofil.

Desuden tilbydes der i december 2016 et indledende statistikkursus – ”statistik for begyndere”, kan man kalde det. Vidensmålet er at få et grundlæggende kendskab til statistiske begreber og metoder. Færdighedsmålet er at være i stand til at samarbejde på kvalificeret måde med statistikere og at kunne vurdere statistisk baserede projekter og udsagn.