Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Organisation

NCS ledes af en styregruppe, et forretningsudvalg og en daglig ledelse. Herudover findes der en scientific and expert committee.

Styregruppe

Nationalt Center for Skoleforsknings styregruppe består af en repræsentant for AU, VIA, Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler og KL. Styregruppen mødes to gange om året. Styregruppen fungerer som bestyrelse i forhold til den daglige ledelse som direktion. Den godkender aktiviteter på et strategisk niveau samt nye projekter.

 Medlemmer af styregrupper er:

 • Johnny Laursen, dekan, Arts, Aarhus Universitet
 • Andreas Rasch Christensen, Forskningschef for Forsknings- og Udviklingscenter for pædagogik og medborgerskab, VIA
 • Rasmus Antoft, dekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet (repræsenterer danske universiteter)
 • Alexander von Oettingen, prorektor, UC Syd (repræsenterer danske professionshøjskoler)
 • Direktør fra Kommunernes Landsforening.

Styregruppen konstituerer sig med en formand og en næstformand, der begge vælges for et år ad gangen. Institutlederen for DPU og centerlederen af NCS deltager i styregruppe­mø­derne uden stemmeret. Styregruppen kan desuden beslutte at lade andre sagkyndige deltage i styregruppe­møderne i en rådgivende funktion.

Styregruppen har det overordnede strategiske ansvar for samarbejdet mellem de delta­gende institu­tioner og mellem NCS og eksterne samarbejdspartnere. Der tages beslutninger ved enstemmighed.

Den sekretariatsunderstøttes fra DPU’s institutsekretariat.

Årlig konference

Styregruppen godkender temaet, stedet og tidspunktet for den årlige nationale NCS-konference. Styregruppen modtager fra centerlederen en orientering om den årlige NCS-konference og om de forsknings- og udviklingsbehov indenfor skole- og dagtilbudsområdet, som konfere­ncen har afdækket.

Styregruppen drøfter på baggrund af den årlige NCS-konference en gang om året de forsk­nings- og udviklingsbehov indenfor skole- og dagtilbudsområdet, som konferencen har af­dækket, og godkender centerledelsens oplæg til opfølgning i form af etablering af projekt­konsortier og langsigtede prioriteringer.

Inddragelse af institutionernes viden og kapa­citet

Styregruppen er i planlægningen af fremadrettede målsætninger og i fastlæggelsen af de priori­terede forsknings- og udviklingsindsatser for­pligtet til at sikre den maksi­male inddragelse af de deltagende institutioners viden og kapa­citet. Indsatserne fastlægges i en treårig ramme­plan.

Møder

Styregruppen afholder mindst to årlige møder, et ved årets begyndelse og senest 1. marts, et efter sommerferien og senest 1. oktober. Styregruppen kan som forberedelse til sine møder vælge at mødes med rådgivende videnskabelige organer m.v.

Ressourcer

De deltagende institutioner varetager selvstændigt budgetansvaret for de ressourcer, som de bidrager til NCS-samarbejdet med. Eksterne projektmidler og aftalt medfinansiering fra de deltagende institutioner indgår i centrets ressourceplanlægning og beretning. På mødet efter sommerferien modtager styregruppen beretning om centrets aktiviteter og resultater samt behandler forslag til aktivitetsplan og ressourceanvendelse for det det følgende år.

Aktivitetsplan og rammeplan

Styregruppen godkender NCS’ aktivitetsplan for det følgende år og godkender årligt ramme­planen for centrets tematiske indsatsfelter for de følgende tre år.

Projektkonsortier og samarbejdsprojekter

Styregruppen godkender, enten på de ordinære møder eller ved skriftlig behandling, alle nye projektkonsortier – herunder konsortiets sammensætning, målsætning, arbejdsplan og ressourcegrundlag – og samarbejdsprojekter, og den modtager som led i den årlige beretning en status hhv. en afsluttende evaluering af projektets udvikling og resultater.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af én repræsentant for hver af de faste aktiviteter og projekter under NCS. Centerlederen og vicecenterlederne er ligeledes medlemmer af forretningsudvalget. Forretningsudvalget mødes efter behov og udveksler erfaringer fra projekter, drøfter nye aktiviteter og deltager i NCS’s faglige aktiviteter.

Forretningsudvalget består af:

 • Christian Christrup Kjeldsen, viceinstitutleder, DPU, AU
  Centerleder
 • Jacob Christensen, adjunkt, DPU, AU
  Vicecenterleder (skole=
 • Lone Svinth - lektor, DPU, AU
  Vicecenterleder (dagtilbud)  
 • Lars Qvortrup, formand - professor, DPU, AU
  Projektleder
 • Ida Gran Andersen - lektor, DPU, AU
  Projektleder
 • Jeppe Bundsgaard - lektor, DPU, AU
  repræsentant for IEA projekterne
 • Thorkild Hanghøj - lektor, AAU
  repræsentant for Gamebased Learning i det 21. århundrede
 • Sven-Erik Holgersen - lektor, DPU, AU
  repræsentant for evalueringsprojektet ”sangglad” - om effekten af sang i børnehaver
 • Niels Rosendal Jensen - lektor, DPU, AU
  repræsentant for Nye tilgange til skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen - et praksisforskningsprojekt
 • Rasmus Jørnø - lektor, phd, UCSjælland
  repræsentant for ”Dataunderstøttet ledelse og learning analytics”
 • Søren Langager - lektor, DPU, AU
  repræsentant for ”Lær for livet” - projekt om turbolæring m.v.
 • Torben Næsby - lektor, phd, UCN
  repræsentant for ”Kvalitet i dagtilbud” - forprojekt til nationalt projekt om kortlægning og analyse af kvalitet i dagtilbud i Danmark
 • Anne Kjær Olsen - uddannelseschef, UCC
  repræsentant for projektet ”Styrket fokus på børns læring i dagtilbuddet” - et forskningsbaseret udviklingsprojekt
 • Andreas Rasch-Christensen - forskningschef, VIA UC
  repræsentant for evalueringsprojektet ”Læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik”
 • Jens Rasmussen - professor, DPU, AU
  repræsentant for evalueringsprojektet ”Læringsmålstyret undervisning i dansk og matematik”
 • David Reimer - Professor, DPU, AU
  repræsentant for "Exploring School Culture"
 • Karen Wistoft - professor, DPU, AU
 • repræsentant for fire smagsdidaktiske projekter: Madkundskab, Smag for livet, Haver til maver og Mit kokkeri

Daglig ledelse

Den daglige ledelse består af centerlederen og vicecenterlederne. Den daglige ledelse varetager den daglige drift af NCS og refererer til styregruppen.

Strategisk forum

Nationalt Center for Skoleforsknings strategiske forum består af repræsentanter for centrale nationale og internationale aktører inden for dagtilbud- og skoleområdet.

Strategisk forum mødes én gang om året i forbindelse med den årlige nationale NCS-konference. Strategisk forum kan herudover inviteres til møder efter behov.

Scientific and expert committee

Med henblik på en kvalificeret behandling af projektforslag, som Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) modtager, er der nedsat en “scientific and expert committee”, som rådgiver centerlederen med hensyn til videnskabelig kvalitet. Desuden vil der blive igangsat en seminarrække på tværs af de deltagende projekter med henblik på kvalificering af disse og med henblik på kvalificering af NCS’s særlige forskningsprofil. 

Scientific and expert committee har to hovedopgaver:

 • At vurdere indkomne forslag til forskningsprojekter og forskningsbaserede udviklingsprojekter under NCS
 • At vurdere publikationer til NCS’s forskningsrapportserie

Scientific and expert committee kan enten selv tage stilling til projekter og publikationer, eller den kan indhente fagfællebedømmelser udefra.

Med hensyn til forslag til forskningsprojekter er der tre muligheder for indstilling:

 • Godkendelse af projektforslag uden bemærkninger
 • Betinget godkendelse af projektforslag med forslag til ændringer
 • Afvisning af projektforslag

Scientific and expert committee har en rådgivende funktion i forhold til centerlederen.

Der vil snarest blive udarbejdet en standardiseret procedure for behandling af projektforslag, ligesom kravene til projekter vil blive offentliggjort på denne hjemmeside og andre steder.

Scientific and expert committee består af:

 • Niels Egelund, professor, DPU, AU
 • Charlotte Ringsmose, professor, AAU
 • David Reimer, lektor, DPU, AU
 • Alexander von Oettingen, prorektor, UC Syd

 

Her kan du indsende et projektforslag

Advisory board

Der vil blive nedsat et advisory board bestående af personer med særlige forudsætninger inden for NCS’s område, især hvad angår NCS’s forskningsaktiviteter. Advisory board skal have en stærk international repræsentation.