Kausalitet

Et seminar i Nationalt Center for Skoleforsknings seminarrække om School Effectiveness. Oplægsholdere: Mikkel Vembye, videnskabelig assistent, DPU, Aarhus Universitet og Hans Siggaard Jensen, professor, DPU, Aarhus Universitet. Afholdes i Emdrup, København.

09.10.2017 | Helle Klareskov

Dato fre 03 nov
Tid 13:00 15:00
Sted Lokale A403, Bygning A, DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Seminaret tager udgangspunkt i evidens og kausalitet i pædagogik og uddannelse.

Kausalitetsbegrebet har igennem de seneste 20 år eksplicit fået en altafgørende rolle i pædagogik og uddannelse. Denne afgørende rolle er opstået i takt med kravet om, at uddannelsesmæssige og pædagogiske beslutninger og handlinger skal baseres på eller informeres af den bedste evidens (viden) om ”hvad der virker”.

Det konventionelle syn inden for evidensagendaen er, at den bedste evidens/viden om ”hvad der virker” kommer fra de såkaldte systematiske reviews (jf. John Hattie), der på baggrund af systematiske og eksplicitte metoder forsøger at samle ”alle” tidligere kausale evalueringer af givne pædagogiske handlinger og interventioner. Det er netop denne evidens/viden som seminaret undersøger og diskuterer.

Den form for kausalviden, som systematiske reviews skaber, har været kritiseret fra mange sider af, blandt andet har Gert Biesta og Martyn Hammersley kritiseret denne form for forskning for, at den udelukkende skaber forsimplede deterministiske kausalpåstande, hvor det forventes, at gør politikeren eller praktikeren X, så følger Y.

På baggrund af kausalitetsfilosofien tager seminaret fat i en række systematiske reviews udgivet af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) og viser, hvilke kausalitetslogikker der de facto udfolder sig i denne form for forskning.

Med afsæt i kausal pluralisme vises det, at der ikke eksisterer en monistisk måde, hvorpå kausalitet behandles i systematiske reviews, sådan som kritikerne argumenterer for, men den generelle tendens er, at kausalitetsslutninger sker på baggrund af en lang række forskelligartede regulariteter/lovmæssigheder.

I forbindelse med denne præsentation, har seminaret desuden det formål at vise, at kausalitet ikke er lig med determinisme, men bør forstås som et mangfoldigt og uundværligt begreb for såvel praktisk som teoretisk pædagogik og uddannelse.

Seminaret belyser og diskuterer en række af de generelle problemtikker, som knytter sig til disse lovmæssige typer af kausalpåstande, blandt andet vises det, hvordan mange af disse lovmæssige påstande hentes fra statistisk forskning, der arbejder med en probabilistisk tilgang til kausalitet.

I lyset af, at evidensforskningens primære sigte er, at denne benyttes til at skabe praktiske og politiske handlingsændringer (jf. DCU’s konceptnotat s. 12 og EPPI-centre), belyser seminaret en række af de komplikationer som lovmæssige påstande har, når/hvis de skal appliceres.

Med udgangspunkt i Nancy Cartwrights kausalfilosofi og hendes forståelse af evidensbaseret praksis og politik diskuteres og gives empiriske eksempler på de konsekvenser, der kan være knyttet til konverteringen af probabilisme til determinisme samt vigtigheden af at forstå den kontekst, som man ønsker at intervenere i.

I tråd med det tidligere seminar, elaborerer vi Tone Kvernbekks præsentation af INUS-betingelserne for kausalitet.      

Evt. yderligere diskussioner som kan berøres på seminaret:

  • Hvad karakteriserer kausalitet?
  • Hvordan sluttes til og metodisk findes kausalitet?
  • Kan man slutte til kausalitet på baggrund af statistisk viden alene?
  • Hvilke anvendelsesmuligheder giver kausalviden?

Oplægsholdere

Tilmelding
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.
Tilmeldingsfrist: 2. november 2017

Tilmeld dig her

 

 

Seminar